Que feim

Que feim

Representació i suport institucional: representam els interessos dels associats i reforcem l’existència d’un nou model turístic. Promulgam una nova llei que inclogui els pisos turístics i a més pensem que els habitatges unifamiliars han de tenir una regularització més flexible que s’adapti al sector.

Informació i assessorament: proporcionam als nostres associats assessorament en matèria jurídica, administrativa, fiscal i aspectes tècnics i comunicació externa.

Informes i estudis turístics: elaboram l’estudi anual sobre la rellevància del nostre sector: així mateix, participam als informes espanyols i europeus damunt el sector de lloguer de vacances.

Mitjans de comunicació: generam i administram notícies de diferents mitjans amb el propòsit de mantenir informats als nostres associats de les novetats del sector.

Sostenibilitat: defensam un models sostenible, on el lloguer vacacional sigui una eina per a una millor distribució dels ingressos del turisme en col·laboració amb els productors locals i les petites i mitjanes empreses.


Fes-te soci